เทศบาลตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ  

 
 
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

      เทศบาลตำบลเชียงดาว ได้จัดทำแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเป็นการวางรากฐานในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยให้มีความเข้มเเข็งในระบบบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ มุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกของบุคลากรของเทศบาลตำบลเชียงดาวให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ รวมทั้งการพัฒนากลไกการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล อันจะเป็นการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

      การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อ ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสการทุจริตที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริต ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน

      รายงานผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือน 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 เพื่อแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

      รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อแสดงข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ ยกตัวอย่างเช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลตำบลเชียงดาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

       การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในองค์กร ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม่ เทศบาลตำบลเชียงดาว ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้น โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้และการแก้ไขปัญหาการกระทำความผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

      จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเชียงดาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลเชียงดาวได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยง อาทิ ด้านระบบงาน จัดให้มีมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต มาตรการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร เป็นต้น โดยเทศบาลตำบลเชียงดาวได้มีการจัดทำและรายงานการควบคุมภายในของเทศบาลตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดไว้ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

      โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร เทศบาลตำบลเชียงดาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของบุคลากรเทศบาลตำบลเชียงดาวให้มีความต่อเนื่อง ให้บุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เพื่อก่อให้เกิดทักษะในการปฏิบัติงาน อีกทั้ง โครงการนี้ยังเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ ความสามัคคี และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร และภายใต้โครงการนี้ ยังได้มีการฝึกอบรมให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรของเทศบาลตำบลเชียงดาวได้รับทราบ มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ผู้ที่สนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลเชียงดาว ครั้งที่ 7/2563 วันจันทร์ที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

      เทศบาลตำบลเชียงดาว ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลเชียงดาว ครั้งที่ 7/2563 ในวันจันทร์ที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 เพื่อปรับปรุง และพัฒนาหน่วยให้พร้อมในการทำงานในทุกๆด้าน  ผู้ที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษารายละเอียดได้ตามเอกสารแนบ
แนวทางสำหรับเอกชนและนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ

     
12 3
 
 
 
 
 
 
 
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการ
ระบบข้อมูลทะเบียนกลางของกระทรวงมหาดไทย
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงาน ปปท.
สำนักงาน ปปช
facebook
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
เอกสารดาวน์โหลด
สถานที่น่าสนใจ
เช็คเมลล์
ติดต่อ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เดลินิวส์
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมการค้าภายใน
กรมอุตุ
กพ
กรมส่งเสริมปกครอง
กรมพัฒนาชุมชน
สขร
กระทรวงมหาดไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ไทยรัฐ
สสส
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ไทยตำบล