เทศบาลตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ  

 
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลเชียงดาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ครั้งที่ 1

     
 เทศบาลตำบลเชียงดาว ได้มีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลเชียงดาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

      

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลเชียงดาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ครั้งที่ 1

      เทศบาลตำบลเชียงดาว ได้มีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในรอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564


รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลเชียงดาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ครั้งที่ 2

      

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลเชียงดาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ครั้งที่ 1

     

เทศบาลตำบลเชียงดาว ได้มีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในรอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นการกำกับติดตามภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเชียงดาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ


รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลเชียงดาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน ครั้งที่ 2

     

ตามที่เทศบาลตำบลเชียงดาว ได้มีการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขึ้นมา เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลเชียงดาวได้มีการติดตามและประเมินผลแผนตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12 (3) และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ก็ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเทศบาล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ


 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
facebook
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
ระบบข้อมูลทะเบียนกลางของกระทรวงมหาดไทย
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการ
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงาน ปปท.
สำนักงาน ปปช
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
เอกสารดาวน์โหลด
สถานที่น่าสนใจ
เช็คเมลล์
ติดต่อ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เดลินิวส์
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมการค้าภายใน
กรมอุตุ
กพ
กรมส่งเสริมปกครอง
กรมพัฒนาชุมชน
สขร
กระทรวงมหาดไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ไทยรัฐ
สสส
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ไทยตำบล