เทศบาลตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ  

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับ1)

      แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเชียงดาว จะถูกนำไปใช้เป็นกรอบในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตเทศบาลตำบลเชียงดาวเอง และแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวยังเป็นการประสานเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับ5)

      แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเชียงดาว จะถูกนำไปใช้เป็นกรอบในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตเทศบาลตำบลเชียงดาวเอง และแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวยังเป็นการประสานเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

      แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเชียงดาว จะถูกนำไปใช้เป็นกรอบในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตเทศบาลตำบลเชียงดาวเอง และแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวยังเป็นการประสานเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) (แก้ไข เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ฉบับ4) ของเทศบาลตำบลเชียงดาว

      แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเชียงดาว จะถูกนำไปใช้เป็นกรอบในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตเทศบาลตำบลเชียงดาวเอง และแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวยังเป็นการประสานเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) (แก้ไข เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ฉบับ3) ของเทศบาลตำบลเชียงดาว

       แผนพัฒนาท้องถิ่นขอเทศบาลตำบลเชียงดาว จะถูกนำไปใช้เป็นกรอบในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตเทศบาลตำบลเชียงดาวเอง และแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวยังเป็นการประสานเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) (แก้ไข เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ฉบับ2) ของเทศบาลตำบลเชียงดาว

       แผนพัฒนาท้องถิ่นขอเทศบาลตำบลเชียงดาว จะถูกนำไปใช้เป็นกรอบในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตเทศบาลตำบลเชียงดาวเอง และแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวยังเป็นการประสานเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) (แก้ไข เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ฉบับ1) ของเทศบาลตำบลเชียงดาว

       แผนพัฒนาท้องถิ่นขอเทศบาลตำบลเชียงดาว จะถูกนำไปใช้เป็นกรอบในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตเทศบาลตำบลเชียงดาวเอง และแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวยังเป็นการประสานเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  

แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลเชียงดาว (พ.ศ. 2561-2565)

     

แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลเชียงดาว เป็นการประสานและเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงดาว เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติโดยมีหลักคิดว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีการแยกแผนงานได้มากกว่าหนึ่งแผนงาน และภายใต้แผนงานหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรม ที่จะต้องนำมาดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและวิสัยทัศน์ในที่สุด นอกจากนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นยังเป็นแผนที่มีความใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี กล่าวคือ เทศบาลจะใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือ กรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยนำโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีที่จะจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีไปจัดทำงบประมาณ เพื่อให้กระบวนการจัดทำงบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ตามเอกสารที่แนบพร้อมนี้


แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลตำบลเชียงดาว พ.ศ.2559-2563

     

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาล ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนโยบายการพัฒนาผู้บริหารเทศบาล ผู้ที่สนใจศึกษารายละเอียด สามารถศึกษาได้เพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบพร้อมนี้


 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
facebook
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
ระบบข้อมูลทะเบียนกลางของกระทรวงมหาดไทย
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการ
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงาน ปปท.
สำนักงาน ปปช
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
เอกสารดาวน์โหลด
สถานที่น่าสนใจ
เช็คเมลล์
ติดต่อ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เดลินิวส์
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมการค้าภายใน
กรมอุตุ
กพ
กรมส่งเสริมปกครอง
กรมพัฒนาชุมชน
สขร
กระทรวงมหาดไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ไทยรัฐ
สสส
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ไทยตำบล