เทศบาลตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ  

 
 
ขอประชาสัมพันธ์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม จำนวน 100 ตอน

      
คำสั่งเทศบาลตำบลเชียงดาว เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเชียงดาว ปฏิบัติราชการแทนนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเชียงดาว

      
คำสั่งเทศบาลตำบลเชียงดาว เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายทะเบียนท้องถิ่น

      
คำสั่งเทศบาลตำบลเชียงดาว เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์

      
ขอประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชันของกรมที่ดิน

      
ขอความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่ประชาสัมพันธ์สนับสนุนกิจกรรมของกิ่งกาชาดอำเภอเชียงดาว

      
การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ ตามพ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561

      
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 งวดที่ 25

      
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 42/2564

      
12 3 4 5 6 7 8
 
 
 
 
 
 
 
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการ
ระบบข้อมูลทะเบียนกลางของกระทรวงมหาดไทย
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงาน ปปท.
สำนักงาน ปปช
facebook
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
เอกสารดาวน์โหลด
สถานที่น่าสนใจ
เช็คเมลล์
ติดต่อ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เดลินิวส์
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมการค้าภายใน
กรมอุตุ
กพ
กรมส่งเสริมปกครอง
กรมพัฒนาชุมชน
สขร
กระทรวงมหาดไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ไทยรัฐ
สสส
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ไทยตำบล