เทศบาลตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ  

 
 
ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลเชียงดาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

      ตามที่ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เทศบาลตำบลเชียงดาว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และได้กำหนดมาตรการ/แนวทาง ในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลเชียงดาว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้มีการดำเนินขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลเชียงดาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผู้ที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ      
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA เทศบาลตำบลเชียงดาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

      จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลเชียงดาวมีค่าคะแนนเท่ากับ  83.16 คะแนนอยู่ในระดับ  ผู้ที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ  
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เทศบาลตำบลเชียงดาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

     จากการที่เทศบาลตำบลเชียงดาวได้ทำการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของเทศบาลตำบลเชียงดาว มีค่าคะแนนเท่ากับ 78.40 คะแนน อยู่ในระดับ B ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นี้ เทศบาลตำบลเชียงดาว ได้มีการนำผลการประเมินมาดำเนินการปรับปรุง และพัฒนา ดังต่อไปนี้
1. มีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2. มีการกำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริต ดังนี้ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการ กลไก การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
3. การจัดทำแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
4. มีการจัดกิจกรรม/โครงการที่เป็นการเสริมสร้างและพัฒนาทัศนคติ จิตสำนึกและความประพฤติของบุคลากรให้เป็นไปทางที่มีวินัย อันได้แก่โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมท้องถิ่น พ.ศ.2563 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร พ.ศ.2563 นอกจากนี้ ยังได้มีการประกาศประมวลจริยธรรมฝ่ายบริหารและพนักงานเทศบาล เพื่อเป็นการวางกรอบในการดำรงตนให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม
5. มีการจัดทำเว็บไซต์ http://www.cdlocal.go.th ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และข้อมูลตามที่กำหนดไว้ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานภาครัฐ (iTA) 
6. มีการจัดให้ประชาชนยื่นเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเชียงดาว
7. มีการนำเอาแผนงาน งบประมาณ ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง โครงสร้างบุคลากร โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลเผยแพร่ในเว็บไซต์เพื่อให้ปรากฏต่อสาธารณชน
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

     เทศบาลตำบลเชียงดาว ได้มีการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งข่าวสารเรื่องร้องเรียนการทุจริตขึ้น เพื่อทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตจากประชาชนหรือบุคคลทั่วไป โดยผู้ที่พบเห็นการทุจริต มีช่องทางในการร้องเรียน ดังนี้ ร้องเรียนด้วยตนเอง ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลเชียงดาว http://www.cdlocal.go.th/index.php ร้องเรียนทางหมายเลขโทรศัพท์ 053-455079 ต่อ 16 หรือร้องเรียนทางเพจ Facebook ของเทศบาลตำบลเชียงดาว https://www.facebook.com/chiangdaocity/?rf=393099040828050 โดยได้มีการกำหนดแผนผังและขั้นตอนการทำงานไว้ ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลตำบลเชียงดาว

     เทศบาลตำบลเชียงดาว ได้มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยมิชอบด้วยกฎหมายอันเกิดจากการปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงานเทศบาล ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ
ประกาศ ทต.เชียงดาว เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

     เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลเชียงดาว เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและนโยบายของรัฐบาล เทศบาลตำบลเชียงดาว จึงได้กำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลฯ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ
ประกาศ ทต.เชียงดาว เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

     ด้วย เทศบาลตำบลเชียงดาว มีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการดำเนินงานขององค์กรให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ปราศจากการแทรกแซงใด ๆ ที่จะทำให้ขาดความเป็นกลาง บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีมาตรการป้องกันการทุจริต มีการแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร รวมถึงมาตรการภายในต่าง ๆ เพื่อป้องกันการทุจริต สงวนรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของส่วนรวมและมีเหตุผลในการใช้ดุลพินิจที่เหมาะสม ตรวจสอบได้ ฉะนั้น จึงได้มีการประกาศเทศบาลตำบลเชียงดาว เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ เพื่อให้การใช้ดุลพินิจของผู้มีหน้าที่และอำนาจในการตัดสินใจ อนุญาต อนุมัติ หรือมีคำสั่งในเรื่องต่าง ๆ เป็นไปอย่างรอบคอบ มีขอบเขตและมีเหตุผลสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจอย่างเพียงพอ เทศบาลตำบลเชียงดาว จึงได้กำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจฉบับนี้ขึ้นมา ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ
ประกาศ ทต.เชียงดาว เรื่อง มาตรการ กลไก การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

     ด้วยรัฐบาลได้ให้ความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นประโยชน์สุขต่อประชาชน และเกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เทศบาลตำบลเชียงดาว จึงได้มีประกาศ เรื่อง มาตรการ กลไก การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ
ประกาศ ทต.เชียงดาว เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

     เทศบาลตำบลเชียงดาว ได้มีการประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน การใช้อำนาจหน้าที่ การเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งเป็นมาตรการที่สำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย มาตรการป้องกันการรับสินบนของเทศบาลตำบลเชียงดาว ตามที่ได้ประกาศใช้ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ.2563 ฉะนั้น จึงประกาศให้ประชาชนทราบทั่วกัน ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ
12
 
 
 
 
 
 
 
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการ
ระบบข้อมูลทะเบียนกลางของกระทรวงมหาดไทย
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงาน ปปท.
สำนักงาน ปปช
facebook
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
เอกสารดาวน์โหลด
สถานที่น่าสนใจ
เช็คเมลล์
ติดต่อ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เดลินิวส์
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมการค้าภายใน
กรมอุตุ
กพ
กรมส่งเสริมปกครอง
กรมพัฒนาชุมชน
สขร
กระทรวงมหาดไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ไทยรัฐ
สสส
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ไทยตำบล