เทศบาลตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ  

 
 
คำสั่งเทศบาลตำบลเชียงดาว ที่ 136/2565 เรื่อง การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างกองคลัง

     

คำสั่งเทศบาลตำบลเชียงดาว ที่ 130/2565 เรื่อง การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของสำนักปลัดเทศบาล

     

คำสั่งเทศบาลตำบลเชียงดาว ที่ 111/2565 เรื่อง การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

     

คำสั่งเทศบาลตำบลเชียงดาว ที่ 109/2565 เรื่อง การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างกองการศึกษา

     

คำสั่งเทศบาลตำบลเชียงดาว ที่ 070/2565 เรื่อง การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างกองช่าง

     

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงดาว เรื่อง รายชื่อพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างประจำ ผู้ที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระดับดีเด่น ครึ่งปีแรก รอบ 1 เมษายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

     

คำสั่งเทศบาลตำบลเชียงดาว ที่ 114/2565 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

     

คำสั่งเทศบาลตำบลเชียงดาว ที่ 110/2565 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

     

คำสั่งเทศบาลตำบลเชียงดาว ที่ 106/2565 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

     

12 3 4 5 6 7 8
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
facebook
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
ระบบข้อมูลทะเบียนกลางของกระทรวงมหาดไทย
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการ
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงาน ปปท.
สำนักงาน ปปช
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
เอกสารดาวน์โหลด
สถานที่น่าสนใจ
เช็คเมลล์
ติดต่อ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เดลินิวส์
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมการค้าภายใน
กรมอุตุ
กพ
กรมส่งเสริมปกครอง
กรมพัฒนาชุมชน
สขร
กระทรวงมหาดไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ไทยรัฐ
สสส
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ไทยตำบล