เทศบาลตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ  

 
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเชียงดาวว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2560 เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

     

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเชียงดาวว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2560 เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

     

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเชียงดาวว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2560 เรื่อง ตลาด

     

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเชียงดาวว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2560 เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

     

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเชียงดาวว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ.2560 เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

     

 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
facebook
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
ระบบข้อมูลทะเบียนกลางของกระทรวงมหาดไทย
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการ
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงาน ปปท.
สำนักงาน ปปช
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
เอกสารดาวน์โหลด
สถานที่น่าสนใจ
เช็คเมลล์
ติดต่อ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เดลินิวส์
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมการค้าภายใน
กรมอุตุ
กพ
กรมส่งเสริมปกครอง
กรมพัฒนาชุมชน
สขร
กระทรวงมหาดไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ไทยรัฐ
สสส
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ไทยตำบล