เทศบาลตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ  

 
 
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลเชียงดาว 3 ปี พ.ศ.2561-2563
 การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลเชียงดาว มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เทศบาลตำบลเชียงดาวมีโครงสร้างการแบ่งงาน ระบบงาน ระบบการจ้างที่เหมาะสม ไม่ซ้ำซ้อนอันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลตำบลเชียงดาว
2. เพื่อให้เทศบาลตำบลเชียงดาว มีการกำหนดตำแหน่ง การจัดอัตรากำลัง และโครงสร้างให้เหมาะสมกับอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) สามารถตรวจสอบการกำหนดประเภทตำแหน่งและการสรรหาและเลือกสรรตำแหน่งพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
4. เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการวางแผนการใช้อัตรากำลังการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลเชียงดาว
5. เพื่อให้เทศบาลตำบลเชียงดาวสามารถวางแผนอัตรากำลังในการบรรจุเเต่งตั้งข้าราชการ และการใช้อัตรากำลังของบุคลากรเพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลเชียงดาว เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอำนาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพมีความคุ้มค่าสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
6. เพื่อให้เทศบาลตำบลเชียงดาว ดำเนินการวางแผนการใช้อัตรากำลังบุคลากรให้เหมาะสม การพัฒนาบุคลากรสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลเชียงดาวให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

Download File View File
 
 
 
 
 
 
 
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการ
ระบบข้อมูลทะเบียนกลางของกระทรวงมหาดไทย
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงาน ปปท.
สำนักงาน ปปช
facebook
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
เอกสารดาวน์โหลด
สถานที่น่าสนใจ
เช็คเมลล์
ติดต่อ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เดลินิวส์
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมการค้าภายใน
กรมอุตุ
กพ
กรมส่งเสริมปกครอง
กรมพัฒนาชุมชน
สขร
กระทรวงมหาดไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ไทยรัฐ
สสส
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ไทยตำบล