เทศบาลตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ  

 
 
 
ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
1 นายสุชาติ ปิงเมือง 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542
2 นายสุชาติ ปิงเมือง 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547
3 นายศักดิ์ชัย ห่านตระกูล 9 มีนาคม พ.ศ. 2551
4 นายศักดิ์ชัย ห่านตระกูล 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
5 นายสถิตย์ ผัดแก้ว 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 – 27 ธันวาคม พ.ศ. 2558
(รองปลัดเทศบาลตำบลเชียงดาว ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี)
6 นายศุภกร เบญจกัญญา 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน
(ปลัดเทศบาลตำบลเชียงดาว ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี)
สายตรงปลัดเทศบาล 053-455079 ต่อ 21
 
 
 
 
 
 
 
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการ
ระบบข้อมูลทะเบียนกลางของกระทรวงมหาดไทย
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงาน ปปท.
สำนักงาน ปปช
facebook
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
เอกสารดาวน์โหลด
สถานที่น่าสนใจ
เช็คเมลล์
ติดต่อ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เดลินิวส์
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมการค้าภายใน
กรมอุตุ
กพ
กรมส่งเสริมปกครอง
กรมพัฒนาชุมชน
สขร
กระทรวงมหาดไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ไทยรัฐ
สสส
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ไทยตำบล